Middeling van inkomens

  • Heb je door in een aangiftejaar incidenteel hoge inkomsten?
  • Zijn je winsten uit onderneming flink schommelend?
  • Of heb je een forse nabetaling of afkoop ontvangen?
  • Wellicht heb je in een jaar flinke boetrente voor de hypotheek betaald?

Met de middelingsregeling krijg je mogelijk honderden euro’s terug. En met de Aangiftecheck heb je de mogelijk om 3 aaneengesloten aangiftejaren te uploaden. Wij controleren dan of je in die periode van 3 aansluitende jaren flink wisselende inkomsten en of er dan een middelingsteruggaaf in zit.

De middelingsregeling

Bij middeling tel je de inkomens uit werk en woning (box 1) van 3 aaneengesloten jaren op. De uitkomst deel je daarna door 3. Over de uitkomst daarvan – het gemiddelde inkomen – bereken je per jaar opnieuw de belasting. Is het totaal van de nieuwe belastingbedragen lager dan van de oude belastingbedragen? En is het verschil groter dan € 545? Dan kun je het meerdere terugkrijgen.

Paar voorwaarden

  • Middeling gaat alleen op voor je box 1-inkomen. Dus niet voor je inkomsten in box 2 en box 3.
  • Middeling is per persoon, dus voor fiscaal partners maak je afzonderlijk een berekening.
  • Je hebt over het hele middelingstijdvak belasting betaald in Nederland.
  • Het middelingstijdvak heeft geen overlap met een ander middelingstijdvak.

Termijn middelingsverzoek

Je moet je verzoek om middeling doen binnen 36 maanden nadat alle aanslagen van de jaren die tot je middelingstijdvak horen, onherroepelijk vaststaan. Dat betekent dat de 6 weken bezwaartermijn van de laatste aanslag ook verlopen is.

Wanneer voordeel

Zoals vermeld heeft middeling alleen zin als je flink wisselende inkomsten hebt. Daarbij moet je dan denken aan het ene jaar een inkomen bijv. van € 20.000, het tweede jaar is dat € 25.000 en in jaar 3 is dat opeens € 85.000. Of andersom natuurlijk. Geringe schommelingen in het inkomen leveren eigenlijk geen voordeel op. Net als inkomens die voor alle drie jaren beneden of voor alle drie jaren boven circa € 70.000 liggen. Ook dan zal een middelingsberekening geen (groot) middelingsvoordeel opleveren.

Indienen middelingsverzoek

Als je aan de voorwaarden voldoet, dan kun je via de website van de Belastingdienst het formulier ‘Verzoek om middeling’ invullen. In het formulier geef je aan voor welke 3 jaren je wilt middelen. Je hoeft geen berekening mee te sturen. De Belastingdienst zal binnen 8 weken een uitspraak op het verzoek doen.

Voorbehoud
Op basis van de ons beschikbare gegevens berekenen wij het middelingsvoordeel. Omdat wij niet weten of de opgelegde definitieve aanslagen overeenstemmen met deze gegevens,is de berekening dus onder voorbehoud. Controleer daarom voordat je een middelingsverzoek doet altijd of de gebruikte inkomens- en belastingbedragen overeenstemmen met de opgelegde aanslagen!

Check ook je belastingaangifte